2021
Instrucțiunea nr. 37/18.06.2021 privind verificarea posibilelor conflicte de interese/ suspiciuni de frauda din cadrul proiectelor finnațate din POIM
Instrucțiunea nr.2/25.05.2021 privind comunicatele de presă/anunțurile de presă realizate ca măsura de informare și publicitate de către beneficiarii POIM Axa Prioritară 1 și 2
Instrucțiunea nr.1/09.03.2021 privind comunicarea plângerilor prealabile/contestațiilor formulate de Beneficiarii POIM Axele 1 si 2, împotriva actelor administrative emise de OIT
2020
Anexa 1 la instructiunea DGOIT nr. 6 / 23.12.2020 -FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Instrucțiunea nr. 6/23.12.2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.7 revizuită/13.05.2019 a Organismului Intermediar pentru Transport
Instrucțiunea nr. 5 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1/30.01.2020 a Organismului Intermediar pentru Transport privind aplicarea, de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare - Transport 2014-2020, privind plata în avans a materialelor în șantier
Instrucțiunea nr. 4 din 06.11.2020 privind raportarea în sistemul infromatic IT-Tool a datelor referitoare la progresul proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020
CIRCULARĂ privind clarificarea tipurilor de investiții în infrastructura și în echipamentele necesare desfășurării de activități de natură non-economică și economică finanțate în cadrul Axei prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific – 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
Instructiunea nr. 3 din 02.06.2020 privind aplicarea de catre beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 a unor masuri vizand raportarea uniforma a mobilizarii lunare a antreprenorilor in santier
Instructiunea nr. 2 din 07.04.2020 pentru modificarea si completarea instructiunii nr, 7 revizuita / 13.05.2019
Instrucțiunea nr. 26/29.01.2020 privind obligativitatea transmiterii de către beneficiarii AP 1-8 POIM a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS 2014 - modulul IMPLEMENTARE
Instrucțiunea nr. 1/30.01.2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 2/11.03.2019 a Organismului Intermediar pentru transport privind aplicarea de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Transport Infrastructură Mare-Transport 2014-2020, privind plata materialelor în șantier incluse în articolele comasate.
2019
Instrucțiunea nr.6 privind Metodologia de actualizare a pretului contractelor ca urmare a prelungirii perioadei de derulare a procedurii de atribuire, contracte incheiate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv Legii nr. 99/2016, a caror procedura de atribuire a fost initiata si derulata in baza OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul proiectelor finantate prin POIM axele 1-2
Instrucțiunea nr.5 /16.05.2019
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea în contabilitatea beneficiarilor a valorii proiectelor finanțate prin POIM
Instrucțiunea nr.7 revizuită/13.05.2019
Instructiunea nr. 4 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014 - 2020
Instructiunea nr. 1 din 04.03.2019 privind stimularea finaciara a activitatii desfasurate in proiectele din domeniul transporturilor finantate din fonduri nerambursabile in cadrul POIM 2014-2020 pentru benefiarii, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. 2 din OUG 40/2015
Instructiunea nr. 2 (11.03.2019) pentru modificarea si completarea Instructiunii nr 3 revizuita - 20.11.2018
2018
Instructiunea nr. 7 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură mare 2014-2020, precum și alte dispoziții.
Instructiunea nr 5 pentru modificarea si completarea instructiunii nr. 1R/20.06.2017, cu modificarile si completarile ulterioare
Instrucțiunea nr. 4 privind unele măsuri asiguratorii de securizare a fondurilor utilizate sub formă de avansuri, de către beneficiarii Programului Operațional Infrastructura Mare în relația cu executanții de lucrări/prestatorii de servicii și furnizorii de bunuri
Instrucțiunea nr 3 privind aplicarea, de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, a plății materialelor în șantier incluse în articolele comasate - revizuita 20.11.2018
Instrucțiunea nr. 2 privind aplicarea, de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, a unor măsuri vizând utilizarea uniformă a documentelor referitoare la modificările/ordinele de variație din cadrul contractelor de lucrări
Instructiunea privind condițiile care trebuie îndeplinite de către beneficiarii POIM - Axele prioritare 1 și 2 pentru a obține avizul de principiu al DGOIT pentru fișele de fundamentare (Formularul nr.1) pentru proiectele propuse la finanțare/finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și acordul DGOIT de includere în bugetul ordonatorului de credit
Circulara nr.49821/21.12.2017 privind obligativitatea de a nu mai lansa licitații în temeiul Ordinului MT nr.600/2017
Circulară nr. 49823/21.12.2017 privind obligativitatea obținerii acordului de mediu înainte de lansarea licitațiilor
2017
Evaluarea nationala a stadiului indeplinirii conditionalitatilor ex-ante aferente sectorului de transport - publicat 29 iunie 2017
Instrucțiunea nr.1/20.06.2017
Instrucțiunea nr.2/31.05.2017
Instrucțiunea nr.3/20.06.2017
Instrucțiunea nr.5/07.07.2017 modifica Instructiunea nr. 1/20.06.2017
Instrucțiunea nr.6/30.10.2017
2016
Ordinul Ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanțare – condițiii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020
Instrucțiunea privind regulile de identitate vizuală pentru proiectele etapizate finanțate din fonduri europene
Instrucțiunea nr.1/26.10.2016, privind facturarea separată a cheltuielilor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și al raportului inițial al proiectului
Instrucțiunea nr.2/07.12.2016, privind transmiterea dosarului achiziției publice din cadrul proiectelor finanțate prin POIM
Instrucțiunea nr.3/07.12.2016, privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate POIM